regulamin świadczenia usług ups

 
 

1. WSTĘP

A - Niniejsze ogólne warunki ("warunki") określają zasady, na jakich UPS będzie świadczył opisane w ust. 2 Usługi Spedycyjne związane z przewozem międzynarodowym lub krajowym, w tym usługi kurierskie. Postanowienia niniejszych warunków są wspierane informacjami szczegółowymi zawartymi w obowiązującym Cenniku oraz Przewodniku po usługach ("Cennik oraz Przewodnik po usługach"), które dotyczą poszczególnych usług wybranych przez nadawcę. Cennik oraz Przewodnik po usługach zawierają istotne informacje szczegółowe na temat usług świadczonych przez UPS, z którymi nadawca powinien się zapoznać i które stanowią element umowy pomiędzy UPS a nadawcą.

B - Dla celów niniejszych warunków termin "Konwencja Warszawska" oznacza (i)Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929r. lub (ii)powyższą Konwencję zmienioną jakimkolwiek protokołem lub konwencją uzupełniającą lub (iii) każdą inną konwencję międzynarodową zastępującą lub nadrzędną w stosunku do którejkolwiek z powyższych, którakolwiek znajduje zastosowanie. Termin "Konwencja CMR" oznacza Konwencję o umowie międzynarodowego transportu drogowego towarów podpisaną w Genewie dnia 19 maja 1956 r.

C - Termin "UPS" oznacza UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 47, z którą to spółka zawarł umowę nadawca.

D - UPS może powierzać podwykonawcom świadczenie usług, a do każdego z takich podwykonawców znajdą zastosowanie niniejsze warunki. Z zachowaniem postanowień niniejszych warunków UPS jest odpowiedzialny za straty, szkody lub opóźnienie paczek spowodowane przez podwykonawców UPS. W niniejszych warunkach termin "Dowód Nadania" oznacza jeden dowód nadania UPS. Wszystkie paczki objęte jednym dowodem nadania będą uznawane za jedną przesyłkę. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejszym potwierdza się, że Dowód Nadania nie stanowi listu przewozowego w rozumieniu art. 780 kodeksu cywilnego, art. 38 i następnych ustawy prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. lub właściwych postanowień Konwencji Warszawskiej i Konwencji CMR. Jeżeli UPS nie wystawi odrębnego dokumentu spedycyjnego, Dowód Nadania stanowi również dokument spedycyjny, nie będący listem przewozowym. Przesyłka może być przesyłana przez takie miejsca tranzytowe, jakie UPS uzna za odpowiednie.

E - Równowartość w złotych polskich kwot, które zostały wyrażone w niniejszych warunkach w walutach obcych, zostanie obliczona zgodnie ze średnim kursem wymiany Narodowego Banku Polskiego obowiązującym w dniu odbioru paczki przez UPS, a w razie braku takiego kursu wymiany w tym dniu, na podstawie kursu wymiany obowiązującego w ostatnim, najbliższym dniu przed dniem odbioru paczki przez UPS.

2. PRZEDMIOT USŁUG

O ile nie uzgodniono, że będą świadczone inne usługi, usługi świadczone przez UPS ograniczają się do Usług Spedycyjnych. "Usługi Spedycyjne" należy rozumieć jako odbiór, organizację przewozu włącznie ze zleceniem przewozu wykonywanego przez osobę trzecią, dokonanie odprawy celnej przesyłek międzynarodowych, dostarczenie przesyłek do przewoźnika w Polsce jak również dostarczenie przesyłek. Nadawca przyjmuje do wiadomości, że dla celów przewozu przesyłki zostaną połączone z przesyłkami innych nadawców oraz, że UPS nie może nadzorować przepływu poszczególnych przesyłek przekazywanych do i wysyłanych z wszystkich centrów obsługi przesyłek.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH

Niniejszy ustęp zawiera informacje dotyczące różnych ograniczeń i warunków, które ograniczają i określają zakres Usług Spedycyjnych oferowanych przez UPS. Zawiera on również informacje o konsekwencjach zgłoszenia przez nadawcę przesyłek nie spełniających takich wymogów i ograniczeń.

(a) Ograniczenia i wymagania dotyczące Usług

UPS nie świadczy Usług Spedycyjnych w odniesieniu do paczek, które nie spełniają ograniczeń i wymogów przewidzianych w ppkt. (i) - (iv) poniżej.

(i) Paczki nie mogą ważyć więcej niż 70 kg ani nie mogą być dłuższe niż 270 cm, a długość i obwód paczki łącznie nie mogą przekraczać 330 cm.

(ii) Wartość żadnej paczki nie może przekraczać równowartości w złotych polskich 50.000 USD, a jeżeli zarówno miejsce nadania jak i dostawy przesyłki znajduje się w Polsce lub jeżeli nadawcy są konsumentami w rozumieniu art. 384 § 3 polskiego kodeksu cywilnego, wartość żadnej przesyłki nie może przekraczać 100.000 złotych polskich. Ponadto, wartość biżuterii, innej niż biżuteria sztuczna, w jednej paczce nie może przekroczyć równowartości 500 USD w złotych polskich.

(iii) Paczki nie mogą zwierać żadnych zakazanych towarów wymienionych w Cenniku i Przewodniku po usługach, a w szczególności towarów o niezwykłej wartości (takich jak dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, znaczki, przedmioty unikalne, złoto lub srebro), pieniędzy lub przenaszalnych instrumentów (takich jak czeki, weksle, obligacje, książeczki oszczędnościowe, akcje i inne papiery wartościowe), a także towarów niebezpiecznych.

(iv) Paczki nie mogą zawierać towarów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi lub zwierząt, lub dla jakichkolwiek środków transportu, lub które mogą w jakikolwiek sposób zanieczyścić lub uszkodzić inne towary przewożone przez UPS lub innego przewoźnika, lub których przewożenie, eksport lub import jest zabroniony przez właściwe przepisy prawa.

Nadawca ponosi odpowiedzialność za poprawność i kompletność informacji zawartych w Dowodzie Nadania oraz za zapewnienie, że wszystkie paczki zawierają odpowiednie informacje adresowe nadawcy i odbiorcy paczki oraz, że są one odpowiednio opakowane, opisane i oznaczone, a ich zawartość opisana i sklasyfikowana oraz, że towarzyszą im dokumenty, które (w każdym przypadku) mogą być konieczne do przygotowania ich do transportu oraz spełnienia wymogów określonych w Cenniku i Przewodniku po usługach oraz we właściwych przepisach prawa.

(b) Usługi Spedycyjne będą świadczone w stosunku do towarów łatwo psujących się oraz wrażliwych na temperaturę pod warunkiem, że nadawca wyrazi zgodę na ich świadczenie na jego własne ryzyko. UPS nie zapewnia specjalnego sposobu postępowania z takimi paczkami.

(c) Odmowa oraz zawieszenie wykonywania Usług Spedycyjnych

(i) W przypadku, gdy UPS uzyska informacje, że jakąkolwiek paczka nie spełnia jakiegokolwiek z powyżej określonych ograniczeń lub wymogów lub, że kwota pobierana gotówką przy dostarczeniu (COD) określona w Dowodzie Nadania COD przekracza kwotę określoną w ust. 8.3, UPS może odmówić świadczenia Usług Spedycyjnych w odniesieniu do takiej paczki (lub przesyłki, której stanowi ona część), a jeżeli Usługi Spedycyjne są już wykonywane, UPS może zawiesić wykonywanie Usług Spedycyjnych i zatrzymać paczkę lub przesyłkę do dyspozycji nadawcy.

(ii) UPS może również zawiesić wykonywanie Usług Spedycyjnych jeżeli nie jest w stanie dokonać dostawy za trzecią próbą, jeżeli odbiorca odmawia przyjęcia, jeżeli UPS nie jest w stanie dokonać dostawy ponieważ został podany nieprawidłowy adres (po podjęciu wszelkich rozsądnych działań w celu ustalenia poprawnego adresu) lub jeżeli poprawny adres znajduje się w innym państwie niż państwo określone na paczce lub w Dowodzie Nadania, lub jeżeli nie może pobrać kwoty należnej od odbiorcy w momencie dostarczenia.

(iii) Jeżeli UPS ma prawo zawiesić świadczenie Usług Spedycyjnych dotyczących paczki lub przesyłki, UPS ma również prawo, według własnego wyboru albo zwrócić przesyłkę nadawcy albo oddać ją na przechowanie na koszt i ryzyko nadawcy.

(d) Nadawca ponosi odpowiedzialność za uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez UPS (włącznie z kosztami przechowywania), za straty, podatki i opłaty celne jakie UPS może ponieść oraz z tytułu roszczeń podniesionych przeciw UPS, z powodu nie spełnienia przez paczkę któregokolwiek z ograniczeń lub wymogów określonych w pkt (a) powyżej lub z powodu odmowy lub zawieszenia wykonywania Usług Spedycyjnych lub zwrotu paczki lub przesyłki przez UPS lub przewoźnika, zgodnego z niniejszymi warunkami. W przypadku zwrotu paczki lub przesyłki, nadawca jest również odpowiedzialny za zapłacenie kosztów transportu zwrotnego, obliczonych zgodnie ze stawkami handlowymi UPS.

(e) UPS nie jest odpowiedzialny za żadne szkody jakie nadawca może ponieść w wyniku świadczenia przez UPS Usług Spedycyjnych w odniesieniu do paczek, które nie spełniają ograniczeń i wymogów określonych w pkt. (a) powyżej oraz, jeżeli UPS zawiesi wykonywanie Usług Spedycyjnych z przyczyn określonych w niniejszych warunkach, nadawcy nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu wynagrodzenia za Usługi Spedycyjne, które zapłacił.

(f) UPS zastrzega sobie prawo, ale nie jest zobowiązany, do otwarcia i sprawdzenia w każdej chwili paczki oddanej UPS w celu świadczenia Usług Spedycyjnych.

4. ODPRAWA CELNA DLA USŁUG MIĘDZYNARODOWYCH

4.1. W przypadku, gdy paczka będąca przedmiotem międzynarodowych Usług Spedycyjnych wymaga odprawy celnej, nadawca jest zobowiązany dostarczyć kompletną i dokładną dokumentację w tym celu, ale o ile UPS nie otrzyma innego zlecenia, UPS będzie działał w imieniu nadawcy w celu dokonania odprawy celnej. Nadawca wyraża zgodę, aby UPS został uznany za odbiorcę paczki wyłącznie w celu wyznaczenia agenta celnego dla przeprowadzenia odprawy celnej.

4.2. Jeżeli jakiekolwiek cła, podatki, kary, opłaty lub koszty zostaną nałożone lub poniesione w wyniku jakichkolwiek działań organów celnych lub w wyniku niedostarczenia przez nadawcę lub odbiorcę prawidłowej dokumentacji lub zezwoleń, lub koncesji wymaganych w związku z Usługami Spedycyjnymi, odbiorca zostanie obciążony przez UPS takimi płatnościami, a w przypadku, gdy UPS nie może uzyskać zapłaty od odbiorcy na żądanie, nadawca jest zobowiązany zapłacić UPS żądaną kwotę.

5. ZAPŁATA

5.1. Wynagrodzenie za Usługi Spedycyjne jest określone w Cenniku i Przewodniku po usługach i o ile nie zostało ono zapłacone przed podjęciem przesyłki, wszystkie opłaty powinny zostać zapłacone w terminie 7 dni od wystawienia faktury lub w innym terminie, jaki nadawca lub odbiorca uzgodnił na piśmie z UPS.

5.2. Jeżeli UPS jest zobowiązany zapłacić jakiekolwiek podatki, cła lub inne opłaty w imieniu nadawcy, odbiorcy lub innej osoby, i UPS nie jest w stanie otrzymać takiej kwoty na żądanie od właściwej osoby, kwota ta zostanie zapłacona przez nadawcę na żądanie. Dotyczy to również przypadków, gdy odbiorca lub osoba trzecia zobowiązana do dokonania zapłaty nie zapłacą należnych opłat.

5.3. Od wszelkich kwot płatnych na rzecz UPS będących należnościami przeterminowanymi będą naliczane odsetki według stopy procentowej określonej na fakturze od dnia, w której zapłata powinna była nastąpić do dnia, w którym UPS otrzyma zapłatę, zarówno przed jak i po wydaniu orzeczenia.

5.4. Jeżeli nadawca, odbiorca lub inna osoba trzecia nie dokona zapłaty jakiejkolwiek kwoty zgodnie z niniejszymi warunkami, UPS ma prawo zatrzymać wszystkie paczki znajdujące się w posiadaniu UPS oraz UPS przysługuje ustawowe prawo zastawu na paczkach, które znajdują się w jego posiadaniu albo co do których posiada dokumenty, z których pomocą może nimi rozporządzać, tak długo jak nie otrzyma zapłaty w pełnej wysokości, lub może sprzedać taką paczkę i zaliczyć uzyskane środki na zapłatę zadłużenia zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Wszelkie niezapłacone należności pozostają do zapłaty.

6. ZAWIESZENIE WYKONYWANIA USŁUG

6.1. Jeżeli UPS nie ma możliwości rozpoczęcia lub dalszego wykonywania Usług Spedycyjnych dotyczących paczki nadawcy z przyczyn leżących poza kontrolą UPS, nadawca nie będzie podnosić roszczeń z tytułu niewykonania umowy zawartej przez UPS i nadawcę, a UPS podejmie wszelkie uzasadnione w danych okolicznościach działania w celu rozpoczęcia lub kontynuowania wykonywania Usług Spedycyjnych.

6.2. Tytułem przykładu, przyczyny, o których mowa w ust. 6.1 obejmują zakłócenia w transporcie lotniczym lub lądowym spowodowane zła pogodą, pożar, powódź, wojnę, zamieszki, działania rządu lub innych organów państwowych oraz spory pracownicze lub zobowiązania mające wpływ na UPS lub inną stronę.

7. GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY

7.1. Dla określonych usług i miejsc dostaw (wyłącznie na terytorium Polski), UPS oferuje gwarancję zwrotu pieniędzy. Szczegółowe informacje na temat takiej gwarancji oraz objętych nią dostaw oraz czasu najpóźniejszego odbioru dla konkretnej usługi i miejsca dostawy zostały podane na stronach internetowych UPS (www.ups.com) obowiązujących na dzień przyjęcia towarów w celu świadczenia krajowych Usług Spedycyjnych i mogą zostać również potwierdzone przez właściwe dla nadawcy lokalne Centrum Obsługi Klienta UPS. W przypadku, gdy stosowana jest gwarancja zwrotu pieniędzy, jeżeli UPS nie podejmie próby dostawy w odpowiednim okresie czasu, UPS na żądanie nadawcy zwróci nadawcy (albo innej osobie która zapłaciła krajowe Usługi Spedycyjne) wynagrodzenie za usługi lub jego część w zależności od poziomu usługi (w przypadku, gdy jedynie niektóre paczki z przesyłki składającej się z wielu paczek nie zostaną doręczone w określonym czasie, proporcjonalna część wynagrodzenia za usługę dotycząca takich paczek), wolna od wszelkich opłat dodatkowych, podatku od towarów i usług (VAT), cła, innych podatków i opłat, pod warunkiem, że spełnione zostały warunki określone w Cenniku i Przewodniku po usługach.

7.2. Gwarancji nie stosuje się w przypadku, gdy opóźnienie dostarczenia wynika z niespełnienia ograniczeń lub wymogów określonych w ust. 3 pkt (a), ustanowienia jakiegokolwiek zastawu lub zastawu ustawowego przez UPS zgodnie z niniejszymi warunkami lub w przypadku, gdy ust. 3 pkt (c) lub ust. 6 znajdują zastosowanie. W celu uniknięcia wątpliwości, odpowiedzialność UPS z tytułu gwarancji zwrotu pieniędzy jest ograniczona tylko od tego obowiązku i taka gwarancja nie stanowi żadnego zobowiązania ani oświadczenia, że dostawa nastąpi w określonym terminie.

8. PRZESYŁKA ZA POBRANIEM (COD)

8.1 Dla określonych miejsc dostawy zgodnie z informacjami udzielanymi przez lokalne Biuro Obsługi Klientów UPS, UPS oferuje usługę pobrania gotówki przy dostarczeniu przesyłki (COD) po uiszczeniu dodatkowej opłaty zgodnie z Cennikiem i Przewodnikiem po usługach. Jeżeli nadawca zleci taką usługę, UPS pobierze w imieniu nadawcy kwotę określoną w Dowodzie Nadania COD. Obowiązkiem nadawcy jest poprawne wypełnienie Dowodu Nadania COD oraz przygotowanie przesyłki zgodnie z instrukcjami zawartymi w Cenniku i Przewodniku po usługach. Nadawca jest odpowiedzialny za straty, jakie UPS może ponieść oraz za wszelkie roszczenia podniesione przeciw UPS w przypadku niekompletności lub niedokładności Dowodu Nadania COD lub nieprawidłowego przygotowania przesyłki COD.

8.2. UPS przyjmuje wyłącznie gotówkę.

8.3. Maksymalna kwota gotówki pobieranej przy dostarczeniu stanowi równowartość w złotych polskich kwoty 1.000 EURO za każdą przesyłkę, a odpowiedzialność UPS związana z przyjęciem gotówki nie przekroczy tej kwoty.

8.4. UPS oferuje usługę pobrania gotówki przy dostarczeniu wyłącznie w przypadku, gdy nadawca wskaże UPS na dokumencie COD rachunek bankowy, na który mają być wpłacane kwoty pobierane gotówką przy dostawie. UPS będzie wpłacał kwoty pobrane gotówką przy dostawie na taki rachunek bankowy.

8.5. W przypadku nie otrzymania przez nadawcę kwot pobranych przy dostawie, nadawca jest obowiązany powiadomić o takim fakcie UPS na piśmie w terminie 45 dni od daty dostarczenia odpowiedniej przesyłki.

8.6. Nadawca jest odpowiedzialny za straty, jakie UPS może ponieść oraz za wszystkie roszczenia podniesione przeciwko UPS przez odbiorcę lub osoby trzecie w przypadku, gdy UPS odmówi dostarczenia paczki z powodu nie zapłacenia przez odbiorcę kwoty, która ma zostać pobrana przy dostarczeniu.

8.7. UPS nie ponosi odpowiedzialności za nieuczciwe działania lub oszustwa odbiorcy.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9.1. Jeżeli UPS powierza podwykonawcy wykonanie usług przewozu lub kurierskich lub Usług Spedycyjnych, a Konwencja Warszawska lub Konwencja CMR lub jakiekolwiek przepisy krajowe przyjmujące lub wprowadzające takie konwencje znajdują zastosowanie ("Zasady Konwencyjne"), lub jeżeli (oraz w zakresie, w jakim) mają zastosowanie inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa danego państwa do takich usług świadczonych przez podwykonawcę, odpowiedzialność UPS nie przekroczy odpowiedzialności takiego podwykonawcy jako przewoźnika, kuriera lub spedytora określonej w Zasadach Konwencyjnych lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

9.2. We wszystkich przypadkach innych niż przewidziane w ust.9.1. powyżej, UPS ponosi odpowiedzialność (o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej) jedynie za nie dołożenie należytej staranności, a do odpowiedzialności UPS znajdują zastosowanie wyłącznie niniejsze warunki i odpowiedzialność UPS jest ograniczona do wykazanych szkód, do wysokości nie przekraczającej dla każdej przesyłki zwykłej wartości przesyłki. Nadawca i UPS niniejszym potwierdzają, że o ile wyższa wartość nie została zadeklarowana przez nadawcę zgodnie z ust. 9.5. poniżej, zwykła wartość przesyłki będącej przedmiotem międzynarodowych Usług Spedycyjnych stanowi równowartość w złotych polskich 100 USD, a zwykła wartość przesyłki będącej przedmiotem krajowych Usług Spedycyjnych wynosi 100 zł.

9.3. UPS nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług Spedycyjnych, w tym za opóźnienie w wykonaniu Usług Spedycyjnych.

9.4. Jeżeli osoba podnosząca roszczenie (lub osoba, od której wywodzi prawo wniesienia roszczenia) spowodowała lub przyczyniła się do straty, szkody lub opóźnienia paczki lub przesyłki, odpowiedzialność UPS z tego tytułu (ograniczona zgodnie z powyższymi postanowieniami) może ulec ograniczeniu lub wyłączeniu zgodnie z przepisami prawa mającymi zastosowanie do takiego przyczyniania się.

9.5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.6, UPS oferuje nadawcy udogodnienie mające na celu korzystanie przez przesyłkę z podwyższonego poziomu odpowiedzialności, niż UPS zapewnia zgodnie z ust. 9.1. powyżej lub który jest przewidziany w bezwzględnie obowiązujących przepisach krajowych. Nadawca może skorzystać z udogodnienia poprzez zadeklarowanie wyższej wartości na Dowodzie Nadania oraz uiszczenie dodatkowej opłaty przewidzianej w Cenniku i Przewodniku po usługach, przy czym zadeklarowana wartość towarów nie może w żadnym przypadku przekroczyć kwot określonych w ust. 3 pkt (a) ppkt. (ii).

Jeżeli nadawca skorzysta z niniejszego udogodnienia, UPS może przekazać dodatkową opłatę w imieniu nadawcy do ubezpieczyciela w celu zabezpieczenia interesów nadawcy związanych z przesyłką oraz, w przypadku, gdy UPS odzyska i prześle nadawcy kwoty uzyskane z tytułu jakiegokolwiek roszczenia, jakie nadawca może mieć w związku z utratą, zniszczeniem lub opóźnieniem, wszelkie roszczenia jakie nadawca może podnieść przeciw UPS będą pomniejszone o takie kwoty. Polisa ubezpieczeniowa UPS stosowana do powyższych celów jest udostępniana do wglądu pod adresem podanym powyżej.

9.6. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa krajowego nie stanowią inaczej, odpowiedzialność UPS jest ograniczona wyłącznie do strat (damnum emergens); UPS nie ponosi odpowiedzialności za straty tylko ekonomiczne, takie jak utracone korzyści, utracone możliwości gospodarcze lub utrata przychodów wynikająca z niemożności korzystania, wynikająca z jakichkolwiek strat, uszkodzeń lub opóźnienia przesyłki (lucrum cessans), bez względu na to czy wartość przesyłki została zadeklarowana zgodnie z pkt 9.5.

10. DOSTAWA

UPS może dostarczyć przesyłkę do odbiorcy określonego w Dowodzie Nadania lub do jakiejkolwiek innej osoby, która wydaje się być upoważniona do odebrania przesyłki w imieniu odbiorcy (np. osoby przebywającej w tym samym lokalu, co odbiorca lub sąsiadów odbiorcy).

UPS może wykorzystać urządzenia elektroniczne do otrzymania dowodu dostarczenia, a nadawca zgadza się, że nie będzie podnosił zarzutów przeciwko UPS w związku z opieraniem się przez UPS na wydruku takiego potwierdzenia jako dowodzie, tylko z tego powodu, że informacje, o których mowa zostały uzyskane i są przechowywane w formie elektronicznej.

11. OCHRONA DANYCH

Nadawca wyraża zgodę, aby UPS i inne spółki należące do grupy UPS na całym świecie, włącznie ze spółkami działającymi w krajach, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych jak kraj, w którym przesyłka została przekazana UPS w celu świadczenia Usług Spedycyjnych, mogły wykorzystywać wszelkie dane dostarczone UPS przez nadawcę w celu prowadzenia analizy zarządzania, w celu monitorowania, zakupu i dostaw materiałów dla klientów, zarządzania rachunkami klientów oraz prowadzenia reklamy usług i produktów oferowanych przez spółki UPS. Nadawca może posiadać określone prawa do wglądu, poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania do celów marketingu bezpośredniego danych dotyczących nadawcy, które znajdują się w posiadaniu UPS.

12. PROCEDURA ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ

Wszelkie roszczenia przeciwko UPS muszą zostać zgłoszone na piśmie w możliwie jak najkrótszym terminie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania w przypadku uszkodzenia (w tym częściowej utraty przesyłki), a w przypadku opóźnienia lub utraty w terminie 21 dni od dnia, kiedy towary, bądź zostały oddane do dyspozycji osoby upoważnionej do otrzymania przesyłki, bądź powinny zostać oddane do dyspozycji takiej osoby. Ponadto, roszczenia z tytułu świadczenia Usług Spedycyjnych przedawniają się z upływem jednego roku. Termin, o którym mowa powyżej nie ma wpływu na prawa, jakie przysługują nadawcy zgodnie z Przepisami Konwencyjnymi lub innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

13. CAŁOŚĆ POROZUMIENIA

Zamiarem UPS jest, aby wszystkie postanowienia umowy pomiędzy UPS a nadawcą były zawarte w niniejszym dokumencie oraz w Cenniku i Przewodniku po usługach. Jeżeli nadawca wyraża wolę opierania się na jakichkolwiek modyfikacjach niniejszych warunków, powinien upewnić się, że zostały one sporządzone na piśmie i, że zostały podpisane przez nadawcę oraz w imieniu UPS przed przyjęciem przesyłki w celu świadczenia Usług Spedycyjnych przez UPS. W celu uniknięcia wątpliwości, nadawca i UPS niniejszym potwierdzają, że żadne ogólne warunki wydane przez nadawcę nie znajdą zastosowania do niniejszej umowy.

Niniejsze warunki zastępują Regulamin świadczenia usług w zakresie przesyłania, przewozu i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym wydane przez Polish Parcel Service Polkurier Sp. z o.o. w dniu 2 stycznia 1996 r., z późn. zmianami. Niniejsze warunki stanowią warunki świadczenia usług w rozumieniu pkt. 3 Koncesji nr 8/96 wydanej przez Ministra Łączności w dniu 13 marca 1996 r.

14. ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ UMOWY

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków jest nieważne, nie będzie to miało wpływu na obowiązywanie jakichkolwiek innych postanowień niniejszych warunków.

15. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze warunki oraz wszelkie umowy, które inkorporują niniejsze warunki podlegają we wszystkich aspektach prawu kraju w którym przesyłka została przekazana UPS w celu realizacji Usług Spedycyjnych.


WSTECZ

 
 
© PMKurier 2011, All Rights reserved.